Menu Content/Inhalt
Naslovna arrow Opšti uslovi
Opšti uslovi Print E-mail

MKF Melaha daje kredite fizičkim i pravnim licima.
 
Po pravilu otplata mikrokredita počinje mjesec dana nakon dobijanja kredita osim ako nije odobren grejs period. Postoji mogućnost odobravanja grejs perioda ukoliko to priroda klijentovog posla opravdano zahtijeva, tokom koga se obračunava i otplaćuje samo kamata a glavnica miruje.

Klijent koji je uredno otplatio prethodni kredit može konkurisati za slijedeći po skraćenoj proceduri.

Procedura odobravanja kredita:
Zainteresovana stranka treba da popuni "Prijavni upitnik" koji se može dobiti u kancelariji MKF Melaha.

Na osnovu popunjenog "Prijavnog upitnika", a u zavisnosti od ostalih relevantnih faktora-garancija  MKF Melaha će izvršiti procjenu potencijalnog klijenta.

Ako dođe do pozitivnog zaključka kreditni službenik obavještava klijenta koji je dužan da u roku od 7 dana potpiše Ugovor o kreditu.

Iisti dan po potpisu Ugovora o kreditu MKF Melaha će klijentu preko poslovne banke staviti na raspolaganje kompletan iznos odobrenog kredita.

Šta ako je kredit ugrožen - u kašnjenju:
Dva dana nakon što je istekao rok za uplatu dospjele rate kredita, kreditni službenik će upozoriti klijenta usmeno telefonom.
 
U roku od 5 dana nakon isteka roka za otplatu rate će se klijentu uputiti pismena opomena.
 
Ako u roku od 10 dana nakon isteka ugovorenog roka za otplatu rate klijent ne izvrši plaćanje, kreditni službenik će još jednom upozoriti klijenta na neizmirenu obavezu.
 
Ako ni u roku od 15 dana nakon dana ugovorenog za otplatu rate klijent ne izmiri obavezu, MKF Melaha jednostrano raskida Ugovor o mikrokreditu, o tome pismeno obavjetava klijenta te aktivira sve raspoložive instrumente obezbjeđenja plaćanja na ukupan iznos preostalog duga - sve neuplaćene rate sa obračunatim kamatama.

 
designed by www.madeyourweb.com